گالری نماگرفت ها یا اسکرین شات های اپلیکیشن

در این صفحه همه تصاویر نماگرفت یا اسکریت شات اپلیکیشن فلش کارت سبز برای راهنمایی کاربران اپ ، به صورت کامل با توضیحات کافی ارایه شده اند.