در اپلیکیشن فلش کارت سبز در حال حاضر شش نوع فلش کارت وجود دارد که عبارتند از 

  1. فلش کارت های سه وجهی زبان انگلیسی
  2. فلش کارت های سه وجهی سایر زبان ها
  3. فلش کارت های سه زبانه
  4. فلش کارت های زبان تخصصی
  5. فلش کارت های آزمون های سراسری
  6. فلش کارت های آزمون های رسمی زبان 

تصاویر رویه بعضی از این مجموعه ها را در ادامه می توانید مشاهده کنید.

efs10 188x300 - فلش کارتهاees10 188x300 - فلش کارتهاesa10 188x300 - فلش کارتها