مجموعه فلش کارت های انگلیسی-فارسی شامل ده هزار لغت  پرکاربرد انگلیسی است که به صورت مجموعه های هزار تایی تقسیم بندی شده اند.شما در جداول زیر می‌توانید صد لغت مختلف از این مجموعه را مشاهده کنید.ضمناً با نصب اپلیکیشن و ثبت و نام و فعال‌سازی آن می‌توانید از هر کدام از این جعبه های لایتنر  هزار تایی پنجاه عدد فلش کارت رایگان را روی خود برنامه تست نمایید.

gf english2persian 1 188x300 - مجموعه فلش کارت های ده هزار لغت پرکاربرد انگلیسی-فارسی

 

ده لغت نمونه از اولین مجموعه فلش کارت های ده هزار لغت پرکاربرد انگلیسی-فارسی

 

ده لغت نمونه از دومین مجموعه فلش کارت های ده هزار لغت پرکاربرد انگلیسی-فارسی

 

ده لغت نمونه از مجموعه هزار لغت سوم فلش کارت های انگلیسی-فارسی

 

ده لغت نمونه از جعبه لایتنر مجموعه هزار لغت چهارم پرکاربرد انگلیسی

 

ده لغت نمونه از جعبه لایتنر مجموعه هزار لغت پنجم پرکاربرد انگلیسی

 

ده لغت نمونه از جعبه لایتنرمجموعه ششم فلش کارت های ده هزار لغت پرکاربرد انگلیسی-فارسی

 

ده لغت نمونه از جعبه لایتنر مجموعه هزار لغت هفتم پرکاربرد انگلیسی

 

ده لغت نمونه از  مجموعه هزار لغت هشتم پرکاربرد انگلیسی

 

ده لغت نمونه از مجموعه هزار لغت نهم پرکاربرد انگلیسی

ده لغت نمونه از  مجموعه هزار لغت دهم پرکاربرد انگلیسی

 

۱۰۰ فلش کارت مختلف از مجموعه فلش کارت های لغت پرکاربرد انگلیسی-فارسی یا به عبارت دیگر جعبه لایتنر مجموعه لغات پرکاربرد انگلیسی را در جداول فوق مشاهده کردید.شما می توانید به صفحه فلش کارت ها بازگشته و بقیه فلش کارت ها را نیز مشاهده کنید.