مجموعه فلش کارت‌های انگلیسی که با جعبه لایتنر انگلیسی-فارسی و جی ۵ هم در برخی سایت‌ها نامیده شده‌اند  به سه گروه عمده تقسیم می‌شوند کهعبارت‌اند از

مجموعه فلش کارت‌های انگلیسی-فارسی

این مجموعه شامل ده هزار لغت پرکاربرد انگلیسی به همراه معانی فارسی و جملات کاربردی آنها می‌باشد. این مجموعه شامل ده مجموعه هزارتایی می‌باشد. هر مجموعه شامل هزار عدد فلش کارت سه وجهی است. در وجه اول خود کلمه انگلیسیگنجانده‌شده است. در وجه دوم معنای فارسی و در وجه سوم جمله کاربردی قرارداده‌ شده است. وجوه دوم و سوم با حرکت‌های سکه‌ای و اسکناسی قابل‌دسترسیهستند. برای یادگیری حرکت‌های سکه‌ای و اسکناسی می‌توانید به فیلم‌های آموزشی مراجعه فرمایید.برای مشاهده نمونه این فلش کارت ها را کلیک کنید.

gf english2persian 1 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسیgf english2persian 2 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسیgf english2persian 3 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسیgf english2persian 4 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسیgf english2persian 5 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسی
gf english2persian 6 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسیgf english2persian 7 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسیgf english2persian 8 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسیgf english2persian 9 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسیgf english2persian 10 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسی

مجموعه فلش کارتهای انگلیسی-انگلیسی

این مجموعه شامل ده هزار لغت پرکاربرد انگلیسی به همراه معنای انگلیسی آنها است. علاوه بر معنای انگلیسی جملات کاربردی هم برای هر یک از لغات ارائه شده است. برای دسترسی به وجوه دوم و سوم که شامل معنی انگلیسی و جمله کاربردی برای هر لغت هستند از حرکت‌هایسکه‌ای و اسکناسی استفاده می‌کنیم. این مجموعه هم شامل ده مجموعه هزار تایی است که با نصب اپلیکیشن می‌توانید از مجموعه ۵۰ تایی رایگان برای هر یک از این مجموعه استفاده کنید. در صورت رضایت می‌توانید از طریق اپلیکیشن هر کدام از این مجموعه‌ها را بخرید.این مجموعه بیشتر برای کسانی است که می‌خواهند تسلط خود را به زبان انگلیسی افزایش دهند.برای مشاهده نمونه لغات مجموعه ده هزار لغت پرکاربرد انگلیسی-انگلیسی اینجا را کلیک کنید.

gf english2english 1 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسیgf english2english 2 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسیgf english2english 3 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسیgf english2english 4 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسیgf english2english 5 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسی
gf english2english 6 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسیgf english2english 7 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسیgf english2english 8 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسیgf english2english 9 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسیgf english2english 10 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسی

مجموعه فلش کارتهای انگلیسی مترادف و متضاد

این مجموعه هم بر اساس لغات پرکاربرد انگلیسی ایجادشده است. در وجه اول خود لغت انگلیسی، در وجه دوم مترادف و در وجه سوم متضاد لغت قرار داده‌شده است. وجوه دوم و سوم مثل مجموعه‌های قبلی با حرکت‌های اسکناسی و سکه‌ای قابل‌دسترسی می‌باشند.یبعضی از لغات این مجموعه مثل حروف اضافه احتمالاً مترادف و متضاد نداشته و بنابراین جای آنها خالی است. این مجموعه هم شامل ده مجموعه هزار تایی است. هر مجموعه شاملپنجاه عدد فلش کارت رایگان است که با نصب و فعال‌سازی اپلیکیشن می‌توانید از آنها استفاده کنید. در صورتی که هر یک از مجموعه‌ها به نظرتان مفید باشد می‌توانید آن مجموعه را از داخل اپلیکیشن خرید کنید.

gf synonym antonym 1 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسیgf synonym antonym 2 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسیgf synonym antonym 3 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسیgf synonym antonym 4 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسیgf synonym antonym 5 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسی
gf synonym antonym 6 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسیgf synonym antonym 7 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسیgf synonym antonym 8 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسیgf synonym antonym 9 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسیgf synonym antonym 10 188x300 - مجموعه فلش کارتهای انگلیسی